แหล่งและส่วนประกอบของน้ำทะเล

Origin and compositon of seawater

น้ำทะเลเป็นสารละลายที่ซับซ้อนของเกลือ โดยมีเกลือละลายอยู่ 3.5% โดยน้ำหนัก ถึงแม้ว่า เปอร์เซ็นต์ของเกลือในน้ำทะเลจะน้อย แต่เมื่อพิจารณาจากปริมาณจะพบว่าเป็นมหาศาลมาก ถ้าหากน้ำในมหาสมุทรระเหยไปหมด จะได้ชั้นเกลือหนาถึง 60 เมตร

ค่าความเค็ม (salinity) เป็นสัดส่วนของเกลือที่ละลายกับน้ำบริสุทธิ์ ส่วนประกอบหลัก ที่พบมากในน้ำทะเล ได้แก่ sodium chloride (NaCl) ประมาณ 23.48 กรัม, magnesium chloride (MgCl2) ประมาณ 4.98 กรัม, sodium sulfate (NaSO4) ประมาณ 3.92 กรัม, calcium chloride (CaCl2) ประมาณ 1.10 กรัม potassium chloride (KCl) ประมาณ 0.66 กรัม และ sodium bicarbonate (NaHCO3) ประมาณ 0.192 กรัม จะพบว่าเกลือส่วนใหญ่เป็น sodium chloride สารประกอบ 5 ตัวแรก รวมกันจะมีปริมาณประมาณ 99% ของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเล และสารประกอบทั้ง 5 ตัว จะประกอบด้วยธาตุเพียง 7 ชนิดเท่านั้น ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อการรักษาสภาพแวดล้อมทางเคมีสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเล

แหล่งของเกลือในทะเลมาจากการผุพังทางเคมีของหินจากบนแผ่นดิน สารละลายจากแผ่นดิน เดินทางมาถึงทะเลโดยทางน้ำประมาณ 2.5 พันล้านตันต่อปี แหล่งของเกลืออีกแหล่งหนึ่งมาจากภายในโลก โดยการระเบิดของภูเขาไฟ ให้น้ำและก๊าซปริมาณมหาศาล

ถึงแม้ว่าทางน้ำจากแผ่นดินและการระเบิดของภูเขาไฟ จะช่วยเพิ่มปริมาณเกลือให้กับน้ำทะเล แต่ค่าความเค็มของน้ำทะเลไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเนื่องจากเกลือบางส่วน จะถูกพืชและสัตว์นำไปใช้ ในการเจริญเติบโตและการสร้างเปลือกแข็งของพืชและสัตว์ และยังมีการตกตะกอนทางเคมีของน้ำทะเล กลายเป็นตะกอนเคมี